Oplysninger om databeskyttelse

Status: 01.07.2021

I følgende databeskyttelsesinformationer informerer CLAAS KGaA mbH („CLAAS“) om, hvordan dine personoplysninger behandles på denne webside.

A. Generelle oplysninger om databeskyttelse

I. Navn og kontaktoplysninger på den ansvarlige

Ansvarlig for databehandlingen er:

CLAAS KGaA mbH
Mühlenwinkel 1
D-33428 Harsewinkel
Tyskland
infoclaas@claas.com

II. Kontaktoplysninger på den databeskyttelsesansvarlige

Den databeskyttelsesansvarlige kan kontaktes som følger:

CLAAS KGaA mbH
Ansvarlig for databeskyttelse
Mühlenwinkel 1
D-33428 Harsewinkel
Tyskland
group.dpo@claas.com

III. Lagringsvarighed

CLAAS gemmer kun dine personoplysninger så længe, som opbevaring er nødvendig for at opfylde formålet med registreringen og behandlingen af dem. Hvis det er nødvendigt, gemmer CLAAS dine data så længe, aftaleforholdet varer. Dette omfatter især foranstaltninger forud for indgåelse og afvikling af kontrakt.

Derudover gemmer CLAAS dine personlige data så længe, det er nødvendigt for opfyldelsen af kontraktlige forpligtelser eller i henhold til gældende lovgivning. Vi behandler eksempelvis dine data for at opfylde handels- eller skattemæssige dokumentations- og opbevaringsforpligtelser. De deri fastsatte frister for opbevaring henholdsvis dokumentation er seks år i henhold til de tyske handelsretlige bestemmer ifølge § 257 i Handelsgesetzbuch (HGB) og op til ti år på grund af de tyske skatteregler ifølge § 147 Abgabenordnung (AO), medmindre de stadig er påkrævet af skatteformål (f.eks. fordi en skatterevision stadig afventer). Fristerne regnes fra udgangen af det kalenderår, hvor dokumentationen er udstedt.

Hvis data ikke længere er påkrævede til opfyldelse af kontraktlige pligter eller i henhold til lovgivning, slettes de regelmæssigt, medmindre du har givet CLAAS samtykke til at behandle dine data og/eller den videre behandling er nødvendig på grund af berettigede interesser hos CLAAS, fx til at genvinde tabte kunder, til forsvar mod retlige krav i retssager. Ved behandling af data til forsvar mod retslige krav i retssager retter opbevaringstiden sig også efter de lovmæssige forældelsesfrister. Disse udgør i henhold til tysk lov ifølge §§ 195 ff. i Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) op til 30 år, hvor den hyppigste forældelsesfrist dog udgør 3 år regnet fra udgangen af det kalenderår, hvor kravet opstår. I dette tilfælde begrænses behandlingen, dvs. den begrænses til det herfor nødvendige minimum og spærret for andre formål.

Foranstående gælder ikke, såfremt der er beskrevet noget andet i de Særlige informationer om databeskyttelse.

IV. Kategorier af modtagere

 • Omhyggeligt udvalgte serviceudbydere. Serviceudbydere, der arbejder for os og understøtter os ved gennemførelse af aftaleforholdet, får adgang til personoplysningerne. Det er virksomheder i kategorierne hosting-provider, dataadministration, Software as a Service, e-mailservicer, it-serviceudbydere (fx vedligeholdelse og support, datamigration), consulting, service-providere som et led i first, second og third level-support, callcenter-serviceydelser, kundeadministration, lettershops, marketing, medieteknik, telekommunikation, kunderelations- og leadmanagement, trackingserviceudbydere, webagenturer, compliance, bortskaffelsesvirksomheder (fx destruktion af dokumenter), virksomheder, der gennemfører analyser for os, finansforvaltningsydelser, forsendelses- og logistikydelser, printtjenester, teknologitjenester (fx til hardware og tilbehørsdele). Hvis der derudover bruges andre kategorier af serviceydere, fremgår de af de respektive Særlige informationer om databeskyttelse.
 • Videregivelse til tredjepart. Derudover videregiver vi dine data til tredjepart, hvis lovgivningen eller kontraktlige bestemmelser tillader dette og/eller du har givet dit samtykke. Under disse forudsætninger kan dataene videregives til følgende kategorier af modtagere: Offentlige myndigheder og institutioner (fx statsadvokaturen, politi, skattemyndigheder, datatilsynsmyndigheder) til afvikling af forespørgsler fra myndigheder, såfremt dette er i din interesse, eller vi er forpligtet hertil ifølge lovgivningen. Retsgrundlaget er art. 6, stk. 1, 1. punktum, litra f hhv. c i GDPR.
 • Dataoverførsel inden for CLAAS gruppen. Vi overfører dine data til andre virksomheder inden for CLAAS gruppen eller giver dem adgang til dine personoplysninger. Hvis dette sker til administrative formål, er det baseret på vores legitime interesse i interne administrationsformål og koncernrapportering. Retsgrundlaget er art. 6, stk. 1, 1. punktum, litra f i GDPR. Hvis det er nødvendigt for forberedelse af en kontrakt, du har anmodet om, henholdsvis opfyldelse af kontraktlige forpligtelser, eller det sker med dit samtykke, er retsgrundlaget art. 6, stk. 1, 1. punktum, litra b i GDPR hhv. art 6, stk. 1, 1. punktum, litra a i GDPR. Såfremt vi er lovligt berettiget dertil, er retsgrundlaget art. 6, stk. 1, 1. punktum, litra c i GDPR. For videregivelse til tredjepart ud over dette henviser vi til de særlige informationer om databeskyttelse.
 • Tredjepart, som vi har en løbende forretningsrelation til. Hvis det er nødvendigt for forberedelse af en kontrakt henholdsvis opfyldelse af kontraktlige forpligtelser, eller det sker med dit samtykke, er retsgrundlaget art. 6, stk. 1, 1. punktum, litra b i GDPR henholdsvis art. 6, stk. 1, 1. punktum, litra a i GDPR. Såfremt vi er lovligt berettiget dertil, er retsgrundlaget art. 6, stk. 1, 1. punktum, litra c i GDPR.

V. Overførsler til tredjeland

Hvis vi selv eller via serviceudbydere overfører dine personoplysninger til lande uden for Den Europæiske Union, overholder vi de særlige bestemmelser i artikel 44 ff. i GDPR, ligesom vi forpligter vores serviceudbydere til at overholde disse bestemmelser. Vi overfører derfor kun dine data til lande uden for Den Europæiske Union, hvis de kan garantere samme beskyttelsesniveau som det, der er garanteret i GDPR. Dette beskyttelsesniveau kan især være garanteret via en tilstrækkelighedsafgørelse i Europa-Kommissionen eller ved, at der stilles tilstrækkelige garantier iht. artikel 46 i GDPR.

Overførsel af data til tredjelande (stater uden for EU og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde - EØS) sker fx, hvis dette

 • er nødvendigt til opfyldelse af en kontrakt, som du er kontraktpartner i, eller dine forespørgsler er nødvendige.
 • det er nødvendigt for at varetage vores legitime interesser.
 • det er påbudt ved lov, eller du har givet samtykke.
 • sker som led i ordrebehandling ved brug af serviceudbydere.

Hvis der for det pågældende land ikke foreligger en beslutning fra EU-Kommissionen om et rimeligt databeskyttelsesniveau i forhold til de europæiske databeskyttelsesforanstaltninger, sikrer vi gennem tilsvarende kontrakter, at dine rettigheder og friheder beskyttes. En sådan aftale sikrer, at der er et rimeligt databeskyttelsesniveau hos modtageren via en aftale med modtageren om såkaldte EU-standardkontraktregler for den Europæiske Union. I modsat fald kan vi også foretage en dataoverførsel på basis af dit udtrykkelige samtykke. Du kan når som helst tilbagekalde dit samtykke med fremadrettet virkning, sml. afsnit A.VII. Ved forespørgsel via de ovennævnte kontaktdata stiller vi gratis nærmere oplysninger til disposition.

I det omfang vi alene støtter databehandlingen hos modtagere uden en passende grad af databeskyttelse på dit samtykke, gør vi opmærksom på, at der foreligger følgende risici: I den forbindelse findes der muligvis ikke regler, som yder tilstrækkelig beskyttelse af dine personlige data (f.eks. vil der muligvis ikke være nogen datatilsynsmyndighed, ​​dine databeskyttelsesrettigheder vil muligvis være vanskelige at håndhæve, eller de vil blive tilsidesat, der vil muligvis ikke være nogen kontrol med den videre behandling og overdragelse af dataene til tredjemand).

Du kan finde yderligere oplysninger i de særlige databeskyttelsesinformationer.

VI. Pligt til at oplyse persondat

Medmindre andet fremgår af de særlige databeskyttelsesoplysninger, har du nogen pligt til at udlevere dine data hverken i henhold til loven eller aftalen.

VII. Registreredes rettigheder

Du har i henhold til art. 15 i GDPR ret til at få oplysning om, hvilke persondata, der er gemt om dig. Hvis der er behandlet urigtige personligoplysninger, har du i henhold til art. 16 i GDPR ret til at få dem berigtiget. Er forudsætningerne i loven opfyldt, kan du forlange sletning eller begrænsning af behandlingen eller gøre indsigelse mod databehandlingen (art. 17, 18 og 21 i GDPR). I henhold til art. 20 i GDPR kan du gøre retten til dataportabilitet gældende for data, der efter samtykke eller aftale med dig behandles automatiseret.

Oplysninger om din ret til indsigelse i henhold til artikel 21 i GDPR

1. Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger af grunde, der vedrører din særlige situation, i det omfang behandlingen har hjemmel i artikel 6, stk. 1, 1. pkt., litra f i GDPR (databehandling på grundlag af en interesseafvejning).

Hvis du gør indsigelse, vil CLAAS ophøre med at behandle dine personoplysninger, medmindre CLAAS kan dokumentere tvingende beskyttelsesværdige grund til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen tjener til at gøre et retskrav gældende henholdsvis sætte udøve eller forsvare retskrav.

2. CLAAS Partner behandler dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, hvis det sker med henblik på en sådan markedsføring.

Hvis du gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, vil CLAAS ophøre med at behandle dine personoplysninger til disse formål.

Der er ikke nogen formalitetskrav til indsigelsen, men den bedes så vidt muligt sendt til:

privacy@claas.com

Ret til tilbagekaldelse af samtykke iht. artikel 7, stk. 3 i GDPR

Hvis du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Tilbagekaldelsen af dit samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling, der har fundet sted med dit samtykke frem til tidspunktet for tilbagekaldelsen.

Der stilles ikke formalitetskrav til tilbagekaldelsen. Du kan henvende dig på en af de adresser, der fremgår af afsnit A. III. Hvis CLAAS giver dig yderligere muligheder for tilbagekaldelse (f.eks. et hyperlink til brug ved fravalg af Newsletter-e-mails), fremgår det af de særlige databeskyttelsesoplysninger.

Du kan gøre dine rettigheder over for CLAAS gældende ved at henvende dig via de kontaktdata, der er nævnt i afsnit A. II.

Hvis du har en opfattelse af, at en behandling af dine personoplysninger sker i modstrid med databeskyttelsesrettighederne, har du ret til at indgive en klage til en datatilsynsmyndighed, som du selv vælger. (Artikel 77 i GDPR).

Selvfølgelig kan du også til enhver tid klage til den dataansvarlige hos CLAAS (privacy@claas.com).

Hvis du påberåber dig dine rettigheder som registreret person, behandler vi dine oplysninger med henblik på at opfylde vores juridiske forpligtelser iht. artikel 6, stk. 1, 1. pkt., litra c i GDPR ifm. artikel 15-22, artikel 12, stk. 3-6 i GDPR samt artikel 7, stk. 3 i GDPR. Det omfatter behandlingen af dine data med det formål at identificere den person, der er berørt af databehandling, og anmode om yderligere oplysninger for at bekræfte din identitet. Det gør vi på baggrund af vores juridiske forpligtelser iht. artikel 12, stk. 6 i GDPR. Dette omfatter videregivelse til modtageren af ​​data iht. artikel 19 i GDPR, i det omfang der er fremsat anmodning om berigtigelse af dataene, sletning af dataene eller begrænsning af behandlingen (artikel 16, 17, stk. 1, 18 i GDPR) samt den relevante kommunikation med den pågældende modtager (artikel 19 i GDPR) og med dig som registreret person (artikel 12 i GDPR).

B. Særlige oplysninger om databeskyttelse Tilgængeliggørelse af vores hjemmeside for offentligheden

I. Tilgængeliggørelse af vores hjemmeside for offentligheden

Ved en rent informativ brug af webstedet, dvs. hvis du ikke registrerer dig eller på anden måde giver oplysninger til CLAAS (fx via kontaktformularen), indsamler CLAAS kun de personoplysninger, som din browser overfører til vores server. Indsamling af data er teknisk nødvendigt for, at vi kan vise dig webstedet. Retsgrundlaget er art. 6, stk. 1, 1. punktum, litra b i GDPR. Det er nødvendigt at gemme data i logfiler også efter dit besøg på siden for at sikre webstedets funktion og sikkerheden af de informationstekniske systemer. Retsgrundlaget for databehandling er art. 6, stk. 1, 1. punktum, litra f i GDPR. En databehandling, der er baseret på legitim interesse, kan du til enhver tid modsige med virkning fremover, sml. afsnit A. VI. Ovennævnte formål omfatter også vores legitime interesse i databehandling.

Følgende datakategorier indsamles ved besøget på webstedet: Anvendelses- og trafikdata, tekniske dokumentations- og protokoldata, f.eks.

 • Dato og klokkeslæt for adgangen
 • Tidszoneforskel til Greenwich Mean Time (GMT)
 • IP-adresse
 • Hostname på den computer, hvorfra adgang sker
 • Websted, hvorfra webstedet blev tilgået
 • Websted, der blev tilgået via webstedet (indhold af forespørgsel)
 • Besøgte sider på webstedet
 • Meddelelse, om hentningen er lykkedes
 • Overført datamængde
 • Informationer om browsertype, sprog og anvendt version
 • Styresystem

Dataene slettes, så snart de ikke mere er nødvendige for at opfylde formålet med indsamlingen af dem. Ved tilgængeliggørelsen af webstedet er dette tilfældet, når den pågældende session er afsluttet. Ved lagring af dataene i logfiler er dette tilfældet senest efter 30 dage. En lagring af data sammen med andre personoplysninger fra dig finder ikke sted.

For at kunne vise eksternt indhold på vores webside (f.eks. integration af en IFRAME til visning af CLAAS Collection-kataloget) videregiver vi ovenstående personoplysninger til tredjemand (f.eks. virksomheder i CLAAS-gruppen). Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, 1. pkt., litra f i GDPR. Vores legitime interesse er at gøre vores hjemmeside mere interessant og brugervenligt for dig. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod en databehandling, der sker ud fra en legitim interesse, med virkning for fremtiden, jf. afsnit A. VII.

II. Anvendelse af tjenester (f.eks. cookies, analyse- og remarketing-værktøjer)

CLAAS anvender tjenester (f.eks. cookies, analyse- og remarketingtools) på denne webside. Ved hjælp af disse tjenester gemmer CLAAS information på din enhed (f.eks. i din browser) og/eller får adgang til informationer, der allerede er gemt på din enhed. Disse informationer kan være både personlige og ikke-personlige. Lagringen af eller adgangen til personoplysninger efterfølges muligvis af en behandling på baggrund af dit kategorivalg.

CLAAS anvender tjenester i følgende kategorier:

Hvis anvendelsen af tjenesterne (dvs. lagring af data på din enhed og/eller adgang til data, der er gemt på din enhed) er teknisk nødvendig, er retsgrundlaget artikel 25, stk. 2 i den tyske lov om databeskyttelse inden for telekommunikation og telemedier (TTDSG) i henhold til artikel 6, stk. 1, 1. punktum, litra b, c og f i GDPR. Disse informationer kan være både personlige og ikke-personlige. Hvis lagringen af eller adgangen til personoplysninger, som vedrører dig, efterfølges af behandling, vil vi behandle dem i det omfang, det er muligt

 • er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig som aftalepart (artikel 6, stk. 1, 1. pkt., litra b i GDPR), eller
 • det er påbudt ved lov (artikel 6, stk. 1, 1. pkt., litra c i GDPR),
 • eller det er nødvendigt for at forfølge vores legitime interesser (artikel 6, stk.  1, 1. pkt., litra f i GDPR).

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod en databehandling, som sker ud fra en legitim interesse, med virkning for fremtiden, jf. afsnit A.VII. Du kan også slette cookies via indstillingerne i din browser.

Retsgrundlaget for anvendelsen af tjenesterne (dvs. lagring af informationer på din enhed og/eller adgang til informationer, der er gemt på din enhed) i kategorierne Statistisk analyse, Marketing, Ekstra funktioner er artikel 25, stk. 1, 1. punktum i TTDSG i henhold til artikel 6, stk. 1, 1. punktum, litra a i GDPR på baggrund af dit samtykke. Disse informationer kan være både personlige og ikke-personlige. Hvis lagringen af eller adgangen til personoplysninger, som vedrører dig, efterfølges af behandling på baggrund af dit kategorivalg, behandler vi dem på grundlag af artikel 6, stk. 1, 1. punktum, litra a i GDPR på baggrund af dit samtykke. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, har det ikke betydning for lovligheden af lagringen af data på din enhed og/eller adgangen til data på din enhed, der er sket med dit samtykke, eller den efterfølgende behandling af personoplysninger på baggrund af dit kategorivalg. Dit samtykke er frivilligt.

Dit samtykke gælder i seks måneder. Derefter beder vi igen om dit samtykke. Derefter beder vi dig også igen om at give dit samtykke til at få vist cookie-bannere, hvis der tilføjes nye tjenester på websiden, eller hvis tjenesterne ændres, så vi skal bruge et nyt samtykke, før vi kan anvende tjenesterne (f.eks. ved ændringer af formålet).

Bemærk, at dine browserindstillinger kan føre til, at dine indstillinger (f.eks. dit samtykke) ikke kan gemmes på længere sigt, og at vi derfor er nødt til at bede om dit samtykke, hver gang du besøger vores side.

III. Statistisk analyse på tværs af websteder – generel ansvarlighed

Med henblik på statistisk analyse på tværs af websteder bliver oplysningerne om din brugeradfærd, som vi indsamler med hjælp fra Google Analytics på dette webstedet (operatør: CLAAS KGaA mbH), webstedet https://configurator.claas.com (operatør: CLAAS Global Sales GmbH), webstedet https://accounts.claas.com/ (operatør: CLAAS KGaA mbH) und https://connect.claas.com (operatør: CLAAS Global Sales GmbH), indsamlet og analyseret af CLAAS KGaA mbH og CLAAS Global Sales GmbH.

De fælles ansvarlige steder er CLAAS KGaA mbH1 og CLAAS Global Sales GmbH2.

Den databeskyttelsesansvarlige CLAAS KGaA mbH samt CLAAS Global Sales GmbH kan du kontakte på adressen: CLAAS KGaA mbH, z. Hd. des Datenschutzbeauftragten, Mühlenwinkel 1, 33428 Harsewinkel, Tyskland, group.dpo@claas.com

Parterne har aftalt, at operatøren af det enkelte websted leverer informationerne iht. artikel 13, 14 i GDPR. Du kan gøre dine rettigheder som registreret gældende hos den enkelte operatør.


 

C. Særlige oplysninger om databeskyttelse Behandling af (generelle) forespørgsler og klager samt kommunikation i forbindelse hermed (f.eks. forespørgsler om informationer, bestilling eller support, anmodning om at blive ringet op).

Du kan kontakte CLAAS via de kontaktoplysninger, der fremgår af denne webside, eller den kontaktformular, der findes på websiden. Vi behandler de pågældende personoplysninger med henblik på at kunne behandle din henvendelse, sende dig svar eller undersøge en klage.

Det juridiske grundlag er artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR, når det gælder behandling af din henvendelse til os samt afvikling og undersøgelse af klager og kommunikation med kunder og interessenter. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod databehandlingen, jf. afsnit A. VII. I det omfang databehandlingen sker i forbindelse med opfyldelsen af en aftale, er retsgrundlaget for behandlingen artikel 6, stk. 1, 1. pkt., litra b i GDPR.

De oplysninger, der er nødvendige for at besvare din henvendelse, er markeret som obligatoriske med en asterisk (*). Desuden kan du frivilligt stille yderligere oplysninger til rådighed for os. Der er tale om personlige identifikationsoplysninger (f.eks. tiltale, fornavn, efternavn), kontaktoplysninger (f.eks. telefonnummer, e-mail-adresse), driftsdata (f.eks. firma, adresse) samt kommunikationsindholdsdata (hvis du for eksempel giver os yderligere oplysninger om din henvendelse).

Desuden behandler vi anvendelses- og trafikdata (f.eks. IP-adresse, dato og klokkeslæt for din forespørgsel). Retsgrundlaget for databehandlingen er artikel 6, stk. 1, 1. pkt., litra f i GDPR baseret på vores legitime interesse i at sikre, at websiden fungerer, og at de informationstekniske systemer er sikre.

Ud over til behandling af forespørgsler og klager bruger vi oplysningerne til reklame- og marketingformål, jf. afsnit D i disse oplysninger om databeskyttelse.

I visse situationer videresender vi dine oplysninger til tredjepart, for eksempel den CLAAS forhandler, der er ansvarlig for dig, eller som du har valgt, CLAAS partneren (f.eks. importører) eller til virksomheder inden for CLAAS koncernen, hvis dette er nødvendigt for at behandle og følge op på din forespørgsel.

CLAAS gemmer dine oplysninger, så vi kan rådgive dig bedst muligt. Dine personoplysninger gemmes, så vi kan besvare din forespørgsel, hvorefter de slettes, medmindre vi er juridisk eller aftaleretligt berettiget eller forpligtet til at gemme dem længere, eller du har givet dit samtykke hertil. Du kan finde yderligere oplysninger herom i afsnit A.III. i disse oplysninger om databeskyttelse. På grundlag af dit samtykke og/eller en anden juridisk anerkendt tilladelse, herunder især vores legitime interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, 1. pkt., litra f i GDPR, kan dine oplysninger stadig blive gemt for eksempel med henblik på at skabet øget kundeloyalitet eller vinde kunder tilbage eller i forbindelse med forsvar i forbindelse med retskrav. Når data behandles som forsvar i forbindelse med retskrav i retssager, retter lagringsvarigheden sig også efter de forældelsesfrister, der fremgår af loven (f.eks. civilretlige regler eller produktansvarsloven). Når det gælder lagring af dine oplysninger er vores tekniske infrastruktur baseret på principperne om nødvendighed og formålet med lagringen. Tilsvarende har koncernvirksomhederne eller partnervirksomhederne adgang til de oplysninger, de skal bruge for at løse deres opgaver. Du kan finde yderligere oplysninger under A.IV.

E. Link til tredjepartswebsider

Denne webside indeholder links til websider tilhørende tredjeparter (f.eks. selskaber i CLAAS-gruppen). Hvis du åbner et sådant link, åbnes tredjepartswebsiden i et nyt vindue. Disse oplysninger om databeskyttelse gælder ikke for den databehandling, der finder sted på tredjepartswebsider.