Afgrødemåling med CROP SENSOR

Produktivitet og effektivitet er nøglebegreberne i det moderne landbrug. Kun de, der forstår at drive et landbrug med succes efter disse begreber, kan overleve i tider med svingende markeder og usikre politiske rammebetingelser og sikre et bæredygtigt grundlag for kommende generationer.

Afgrødemåling med CROP SENSOR

Produktivitet og effektivitet er nøglebegreberne i det moderne landbrug. Kun de, der forstår at drive et landbrug med succes efter disse begreber, kan overleve i tider med svingende markeder og usikre politiske rammebetingelser og sikre et bæredygtigt grundlag for kommende generationer.

CROP SENSOR.

Med CROP SENSOR har man et værktøj til optimeret udbringning af kvælstofgødning, plantevækstregulatorer eller plantebeskyt-telsesmidler i forskellige kulturer. Den optimale forsyning med kvælstof har en afgørende effekt på udbyttet og kvaliteten. Der udbringes – ressourceeffektivt – kun den nødvendige mængde.

Præcisionsdyrkningskredsløb. Overblik over potentialet i marken.

Det er enhver landmands mål at opnå et økonomisk bæredygtigt maksimumudbytte. Her drejer det sig om at betragte og behandle hvert areal enkeltvis på grundlag af dets naturlige forhold.

Blandt de mest etablerede behandlinger af delarealer er:

  • Grundgødskning
  • N-gødskning
  • Såning
  • Plantebeskyttelse

Grundgødskning og kalkning.

Resultaterne af jordbundsundersøgelsen leverer sammen med en zoneopdeling af marken datagrundlaget for en grundgødskning og kalkning på delarealniveau. Den tekniske gennemførelse er enkel, den økonomiske fordel hænger sammen med områdets særlige kendetegn: Jo større forskelle der er i næringsstofferne i jorden, jo større muligheder er der for besparelser. Med softwaren fra CLAAS er det meget nemt at oprette kort.

Den komplette løsning fra planlægningen til udbringningskortet: Kort over næringsstoffer og pH-værdier viser, hvor jordbunden mangler næring. At styre målrettet mod disse områder og kun gøde eller kalke, hvor det er nødvendigt til den optimale forsyning af planterne, er med til at give en virkelig besparelse – hvilket er vigtigt, især i tider med stigende priser på gødning!

Variabel N-gødskning. Til bedre vækst.

Bedriftsledere har brug for en komplet og afrundet produktpakke, der indeholder alle muligheder og samtidig giver frit råderum.

Komponenterne – alle fra CLAAS:

  • Online-sensorsystem
  • ISOBUS-terminal til styring og dokumentation
  • Ekstraudstyr: Kort over udbyttepotentialer

Variabel såning. Så meget som nødvendigt, så lidt som muligt.

Allerede ved såningen bør man tage højde for de forskellige betingelser på en mark. Afhængigt af jordbundstype er det hensigtsmæssigt at variere mængden af såsæd, da blandt andet spiringsbetingelserne og udbyttepotentialet er forskelligt. Således fastlægger de fleste landmænd allerede i dag mængderne af såsæd til de enkelte marker, så såmaskinens intensitet er forskellig, alt efter hvor den befinder sig.

Fordelene.

  • Ensartede afgrøder
  • Udnyttelse af udbyttepotentialet
  • Lettere tærskning

Variabel plantebeskyttelse.

Ud over N-gødskningen efter delareal bliver plantebeskyttelsen efter delareal også vigtigere og vigtigere. Det vigtigste anvendelsesområde i dag er brugen af vækstregulatorer. Disse kan på samme måde som N-gødningen udbringes hensigtsmæssigt på marken efter behov med en optisk plantesensor. Reguleringen sker efter biomasseindekset. Grundlæggende bør tynde afgrøder, der har et lavt biomasseindeks, have en mindre mængde vækstregulator end den gennemsnitlige afgrøde. Ved udbringning af den gennemsnitlige mængde ville væksten nemlig blive for lille. Dette påvirker udbyttet negativt. Kraftigere afgrøder bør dog på grund af den potentielt større tendens til at gå i leje have en tilsvarende større mængde, så risikoen holdes under kontrol.